WARUNKI gwarancjI

Gwarancja ESAB pokrywa koszty wymiany materiałów, które okazały się wadliwe wskutek wad konstrukcyjnych i/lub błędów w produkcji, a także koszty uzasadnionej robocizny wymaganej do wymiany wadliwej części. Wady spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem lub powstałe z przyczyn, na które ESAB nie ma wpływu, nie są objęte gwarancją.
Okres gwarancji na wszystkie produkty liczony jest od daty zakupu przez klienta końcowego, zależnie od warunków naszych poszczególnych produktów (okres obowiązywania i data rozpoczęcia).

PROCEDURA ZGŁASZANIA ROSZCZENIA REKLAMACYJNEGO:

 • Zgłoszenia poprzez wiadomość e-mail do działu obsługi posprzedażowej na adres: serwis.ozas@esab.pl
 • Zgłoszenie telefoniczne do OZAS-ESAB, Serwis gwarancyjny, ul. Struga 10, 45-073 Opole,
  tel. +48 77 40 19 271. 
 • Konieczne jest posiadanie faktury z numerem seryjnym. Monitorowanie procesu rozpatrywania reklamacji jest zdecydowanie łatwiejsze, jeśli maszyna została zarejestrowana w naszym serwisie internetowym.

 

Urządzenia standardowe

 • Źródła prądu spawania serii Buddy™ zasilane z sieci 1-fazowej — 24 miesiące
 • Źródła prądu spawania serii Caddy™,  Rebel™, Renegade™, Heliarc zasilane z sieci 1 i 3-fazowej  — 36 miesięcy
 • Źródła prądu spawania (z wydzielonym podajnikiem drutu) serii , Origo™, Warrior™, Aristo™ zasilane z sieci 3-fazowej— 36 miesięcy
 • Przecinarki plazmowe  serii Cutmaster™ — 36 miesięcy
 • Generatory spawalnicze serii KHM  — 36 miesięcy*

* za wyjątkiem silników spalinowych Honda, Yanmar i Perkins, które objęte są 24-miesięczną gwarancją producenta.

 

Uchwyty spawalnicze

 • Uchwyty spawalnicze serii PSF 261, 315, 415, 515, 420W, 520W- 24  miesiące
 • Uchwyty spawalnicze serii MXL, TXH, ET - 12 miesięcy
 • Ręczne Uchwyty plazmowe  serii SL , PT  — 12 miesięcy

Zmechanizowane stanowiska do automatyzacji spawania i cięcia

 • Zmechanizowane stanowiska do spawania i cięcia, 12- miesięcy od momentu instalacji, nie dłużej jednak niż 16 miesięcy od dostawy
 • Części zamienne — 6 miesięcy
 • Części eksploatacyjne - brak gwarancji, wyjątek wada materiałaowa

Części zamienne

 • Części zamienne zakupione do urządzeń ESAB - 6 miesięcy

Części eksploatacyjne

 • Części eksploatacyjne - brak gwarancji, wyjątek wada materiałaowa

Środki ochrony indywidualnej

 • Przyłbice spawalnicze serii New-Tech ™ , Sentinel A50 — 36 miesięcy**
 • Przyłbice spawalnicze serii Warrior ™ Tech, Aristo® Tech, Savage A40, F20, G30, G40, G50 — 24 miesiące**
 • Systemy respiracyjne serii PAPR,  Eco-Air,  Aristo-Air  — 12 miesięcy

** stwierdzenie śladów wstrząsu lub uderzenia na kasecie układu elektronicznego powoduje odrzucenie reklamacji.

 

Inne akcesoria spawalnicze

 • G-Tech Handy — 12 miesięcy
 • Młotek spawalniczy pneumatyczny HCB — 12 miesięcy
 • Odciąg dymu — 12 miesięcy
 • Suszarki i pojemniki do suchego składowania — 12 miesięcy
 • Przystawki zdalnej regulacji— 6 miesięcy

Standardowe urządzenia spawalnicze Victor*
*dostępne w Ameryce Północnej i Południowej
 

 • Tweco 220AC / DC, 301AC / DC, 301TS Thermal Arc PowerMaster Plus 320SP, 400SP, 500SP — 36 miesięcy
 • 202AC / DC, Fabricator 181i, 211i, 252i, Fabricator 320C, 320S, 400S, 500S, 175SE, 175TE, 161S, 201TS — 24 miesiące
 • Opcje i akcesoria — 6 miesięcy
 • Części zamienne — 3 miesiące
 • Części eksploatacyjne - brak gwarancji, wyjątek wada materiałaowa

Przecinarki Victor*
*dostępne w Ameryce Północnej i Południowej

 • Cutmaster Series — 36 miesięcy
 • Drag-Gun Plus, PAK-200i — 24 miesiące
 • 1Torch ™ uchwyty SureLok ™ i PCH / M-200 — 1 miesiąc
 • Inne uchwyty — 6 miesięcy
 • Części zamienne — 3 miesiące
 • Części eksploatacyjne - brak gwarancji, wyjątek wada materiałaowa

Osprzęt do spawania i cięcia gazowego

 • Reduktory gazowe G-Series oraz Edge ™ - 60 miesięcy
 • *Regulatory 400 Series, HD313, HC1200 Series i uchwyty Bulldog — 60 miesięcy
 • *Mierniki do wysokiego ciśnienia i wysokiego przepływu, lekki uchwyt — 12 miesięcy
 • *dostępne w Ameryce Północnej i Południowej

Części eksploatacyjne - brak gwarancji, wyjątek wada materiałowa.

Sprzęt do spawania automatycznego Victor

Poza zakresem działania ESAB. Sprzedawany i rozwijany przez Thermal Dynamics Europe.

HKS

36 miesięcy - gwarancji na jednostkę bazową i powiązane czujniki.

Gwarancją nie są objęte:

 • Uszkodzenia powstałe z winy użytkownika - mechaniczne, termiczne i chemiczne.
 • Uszkodzenia spowodowane podłączeniem do nieodpowiedniego napięcia zasilania.
 • Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym lub niezgodnym z instrukcją obsługi użytkowaniem produktu oraz niewykonywanie przeglądów produktu.
 • Uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi transportu, przechowywania i konserwacji urządzeń.
 • Uszkodzenia powstałe na skutek zmian lub przeróbek  bez porozumienia z firmą ESAB Polska Sp. z o.o. Zgoda na ewentualną modyfikację powinna być potwierdzona na piśmie.
 • Uszkodzenia powstałe w wyniku dokonania napraw przez osoby nieuprawnione.
 • Części zużywające się wyszczególnione w instrukcji obsługi urządzenia.
 • Czynności regulacyjne, konserwacyjne oraz wymiana bezpieczników  instalacyjnych, które znajdują się w urządzeniu.
 • Normalne zużycie w trakcie eksploatacji.
 • Zniszczenia wynikające z przyczyn naturalnych (np. powódź, wyładowania atmosferyczne itp.) oraz z przyczyn losowych (np. pożar, zalanie).
 • Stosowanie niedozwolonych części zapasowych lub eksploatacyjnych bądź części zamiennych niedostarczonych bądź niezatwierdzonych przez ESAB.
 • ESAB może domagać się zwrotu kosztów naprawy nieobjętej gwarancją. Gwarancja nie rekompensuje szkód bezpośrednich lub pośrednich ani utraconych zysków. Okres gwarancyjny oparty jest na założeniu, że tydzień roboczy trwa 40 godzin.

Pozostałe warunki gwarancji:

 • Sposób naprawy urządzenia ustala gwarant.
 • Ewentualne reklamacje kupujący zobowiązany jest zgłaszać u sprzedawcy.
 • Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty przyjęcia urządzenia do naprawy przez ESAB.
 • Użytkownik zobowiązany jest udostępnić uszkodzone urządzenie w miejscu instalacji lub dostarczyć do miejsca wskazanego przez gwaranta.
 • W wyjątkowych przypadkach konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
 • Ostateczna decyzja w kwestii zasadności reklamacji należy do producenta.
 • W przypadkach wydłużającego się okresu naprawy niezawinionego przez użytkownika, niniejsza gwarancja zostaje przedłużona o czas naprawy.
 • Data produkcji jest zakodowana w numerze fabrycznym urządzenia.

 

x

x

Loading..