WARUNKI gwarancjI

Gwarancja ESAB pokrywa koszty wymiany materiałów, które okazały się wadliwe wskutek wad konstrukcyjnych i/lub błędów w produkcji, a także koszty uzasadnionej robocizny wymaganej do wymiany wadliwej części. Wady spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem lub powstałe z przyczyn na które ESAB nie ma wpływu, nie są objęte gwarancją.
Okres gwarancji na wszystkie produkty liczony jest od daty zakupu przez klienta końcowego, zależnie od warunków naszych poszczególnych produktów (okres obowiązywania i data rozpoczęcia).

PROCEDURA ZGŁASZANIA ROSZCZENIA REKLAMACYJNEGO:

 • Zgłoszenia poprzez wiadomość e-mail do działu obsługi posprzedażowej na adres: serwis.ozas@esab.pl
 • Zgłoszenie poprzez sieć Autoryzowanych Centrów Serwisowych, których lista znajduje się TUTAJ
 • Konieczne jest posiadanie faktury z numerem seryjnym.

Urządzenia standardowe

 • Źródła prądu spawania serii Rogue ES oraz ET zasilane z sieci 1-fazowej — 36 miesiący
 • Źródła prądu spawania serii Caddy™,  Rebel™, Renegade™, Heliarc zasilane z sieci 1 i 3-fazowej  — 36 miesięcy
 • Źródła prądu spawania (z wydzielonym podajnikiem drutu) serii Origo™, Warrior™, Aristo™ oraz Fabricator zasilane z sieci 3-fazowej — 36 miesięcy
 • Przecinarki plazmowe serii Cutmaster™ — 36 miesięcy
 • Przecinarki plazmowe serii HandyPlasma — 24 miesiące
 • Generatory spawalnicze serii KHM — 36 miesięcy*

* za wyjątkiem silników spalinowych Honda, Yanmar i Perkins, które objęte są 24-miesięczną gwarancją producenta.

Uchwyty spawalnicze

 • Uchwyty spawalnicze serii PSF 261, 315, 415, 515, 420W, 520W — 24  miesiące
 • Uchwyty spawalnicze serii MXL, TXH, ET — 12 miesięcy
 • Ręczne Uchwyty plazmowe serii SL, PT, HP — 12 miesięcy

Zmechanizowane stanowiska do automatyzacji spawania i cięcia

 • Zmechanizowane stanowiska do spawania i cięcia, 12- miesięcy od momentu instalacji, nie dłużej jednak niż 16 miesięcy od dostawy
 • Części zamienne — 6 miesięcy
 • Części eksploatacyjne - brak gwarancji, wyjątek wada materiałowa

Części zamienne

 • Części zamienne zakupione do urządzeń ESAB — 6 miesięcy

Części eksploatacyjne

 • Części eksploatacyjne - brak gwarancji, wyjątek wada materiałowa

Środki ochrony indywidualnej

 • Przyłbice spawalnicze serii New-Tech ™, Sentinel A50 oraz wersje Air — 36 miesięcy**
 • Przyłbice spawalnicze serii Savage A40, F20, G30, G40, G50 oraz wersje Air — 24 miesiące**
 • Systemy respiracyjne serii PAPR — 12 miesięcy

** stwierdzenie śladów wstrząsu lub uderzenia na kasecie układu elektronicznego powoduje odrzucenie reklamacji.

 

Inne akcesoria spawalnicze

 • G-Tech Handy — 12 miesięcy
 • Młotek spawalniczy pneumatyczny HCB — 12 miesięcy
 • Odciąg dymu — 12 miesięcy
 • Suszarki i pojemniki do suchego składowania — 12 miesięcy
 • Przystawki zdalnej regulacji — 6 miesięcy

HKS

36 miesięcy - gwarancji na jednostkę bazową i powiązane czujniki.

Gwarancją nie są objęte:

 • Uszkodzenia powstałe z winy użytkownika - mechaniczne, termiczne i chemiczne.
 • Uszkodzenia spowodowane podłączeniem do nieodpowiedniego napięcia zasilania.
 • Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym lub niezgodnym z instrukcją obsługi użytkowaniem produktu oraz niewykonywanie przeglądów produktu.
 • Uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi transportu, przechowywania i konserwacji urządzeń.
 • Uszkodzenia powstałe na skutek zmian lub przeróbek bez porozumienia z firmą ESAB Polska Sp. z o.o. Zgoda na ewentualną modyfikację powinna być potwierdzona na piśmie.
 • Uszkodzenia powstałe w wyniku dokonania napraw przez osoby nieuprawnione.
 • Części zużywające się wyszczególnione w instrukcji obsługi urządzenia.
 • Czynności regulacyjne, konserwacyjne oraz wymiana bezpieczników instalacyjnych, które znajdują się w urządzeniu.
 • Normalne zużycie w trakcie eksploatacji.
 • Zniszczenia wynikające z przyczyn naturalnych (np. powódź, wyładowania atmosferyczne itp.) oraz z przyczyn losowych (np. pożar, zalanie).
 • Stosowanie niedozwolonych części zapasowych lub eksploatacyjnych bądź części zamiennych niedostarczonych bądź niezatwierdzonych przez ESAB.
 • ESAB może domagać się zwrotu kosztów naprawy nieobjętej gwarancją. Gwarancja nie rekompensuje szkód bezpośrednich lub pośrednich ani utraconych zysków. Okres gwarancyjny oparty jest na założeniu, że tydzień roboczy trwa 40 godzin.

Pozostałe warunki gwarancji:

 • Sposób naprawy urządzenia ustala gwarant.
 • Ewentualne reklamacje kupujący zobowiązany jest zgłaszać u sprzedawcy.
 • Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty przyjęcia urządzenia do naprawy przez ESAB.
 • Użytkownik zobowiązany jest udostępnić uszkodzone urządzenie w miejscu instalacji lub dostarczyć do miejsca wskazanego przez gwaranta.
 • W wyjątkowych przypadkach konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
 • Ostateczna decyzja w kwestii zasadności reklamacji należy do producenta.
 • W przypadkach wydłużającego się okresu naprawy niezawinionego przez użytkownika, niniejsza gwarancja zostaje przedłużona o czas naprawy.
 • Data produkcji jest zakodowana w numerze fabrycznym urządzenia.

 

x

x

Loading..